Skip to Content

PRAVILNIK O VREDNOVANJU RADA ČLANOVA UDRUGE „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I UZGOJ PTICA PJEVICA OSIJEK“

PRAVILNIK O VREDNOVANJU RADA ČLANOVA UDRUGE
„DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I UZGOJ PTICA PJEVICA OSIJEK“

                                                 Članak 1.

Pravilnik o vrednovanju rada članova udruge „Društvo za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek“, u daljnjem tekstu Pravilnik, je opći akt Udruge. Pravilnik je skup pisanih pravila kojima se u cijelosti potiče aktivan rad svih članova Udruge, vrednuje rad svakog člana Udruge.
Pravilnik propisuje i načine nagrađivanja članova Udruge koji svojim aktivnim radom doprinose promicanju ciljeva Udruge, sudjeluju u realizaciji zadaća koje proizlaze iz Statuta Udruge i donesenih Pravila rada.

Članak 2.

Rad svakog člana Udruge je doprinos radu Društva ,a odvija se u skladu sa vlastitim mogućnostima, znanjem, željom i voljom, te socijalnim, gospodarski, i društvenim statusom.
Pravilnik propisuje kriterije za vrednovanje i nagrađivanje onih članova Udruge koji su svojim aktivnim radom doprinijeli radu Udruge.

Članak 3.

Rad svakog člana Udruge vrednovati će se bodovno u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
Evidenciju o stanju zavrijeđenih i zarađenih bodova uredno vodi blagajnik Udruge.
Odluku o upisu bodova u evidenciju za svakog člana Udruge donosi Upravni odbor Udruge. Odluka Upravnog odbora o upisu određenog broja bodova u evidenciju je jasan i nedvojben tekst koji se unosi u Zapisnik prilikom održavanja sjednica Upravnog odbora Udruge.
Blagajnik Udruge u obvezi je svakom članu Udruge dati podatak o ostvarenom broju bodova iz evidencije, na vlastiti zahtjev.

Članak 4.

Evidencija o ostvarenom broju bodova za članove Udruge sadrži sljedeće obvezne podatke:
- redni broj
- ime i prezime člana na kojeg se bodovi odnose
- vrijeme kada je rad ostvaren, proveden
- vrstu rada, kratak opis rada
- broj bodova ostvaren za tu vrstu rada
- ukupan broj ostvarenih bodova
- naziv izložbe i vrijednost iskorištenja zavrijeđenih bodova podmirenjem kaveznine i              kataloga izložbe na kojoj je član sudjelovao
- potpis člana Udruge koji je bodove ostvario
- potpis predsjednika Udruge

Članak 5.

Član može koristiti sakupljene bodove tek kada odradi 8 sati na poslovima koje odredi Udruga ( npr. postavljane i raspremanje izložbe , dovoz kaveza itd. )

Onaj član koji ne odradi obvezatnih 8 sati dužan je uz članarinu uplatiti iznos jedne službene dnevnice djelatnika u državnoj upravi RH , te se takvom članu skupljeni bodovi neće obračunavati . Takovom članu blagajnik neće smjeti zaprimiti narudžbu prstenja ako prethodno ne izmiri obveze za tekuću godinu.

Jedan ostvareni bod predstavlja ostvarenu novčanu vrijednost u nominalnom iznosu od jedne Hrvatske kune. 1 BOD – 1 HRK.

Članak 6.

Član koji zbog opravdanih razloga,  (bolest i dr..) nije odradio obaveznih 8 sati rada dužan je svoje razloge iznijeti upravnom odboru udruge. Upravni odbor odlučuje o opravdanosti ne dolaska na radne akcije. Član kojemu je upravni odbor  opravdao ne odrađivanje obveznih 8 sati rada na njega se ne odnosi st.2 čl.5 ovog pravilnika.

Članak 7.

Član Udruge ostvaruje pravo na upis bodova u evidenciju, za sljedeće poslove:

1. Za izlaganje ptica na izložbama u Republici Hrvatskoj (izuzev Državne izložbe, što je posebno bodovano) sa 1 bodom po izloženoj ptici.
2. Za izlaganje ptica na Državnoj izložbi sa 2 boda po izloženoj ptici.
3. Za izlaganje ptica na izložbama u drugim državama (ne računajući Svjetsku izložbu) sa 2 boda po ptici.
4. Za izlaganje ptica na Svjetskoj izložbi, sa 10 po izloženoj ptici.
5. Svaki sat rada prilikom postavljanja i skidanja izložbe, sa 5 bodova.
6. Svaki sat dežurstva prilikom održavanja izložbe, sa 3 boda.
7. Izrada kataloga, sa 50 bodova po osobi.
8. Osiguranje tombole, preko 10 tombola 10 bodova, preko 50 tombola 20 bodova.
9. Osiguranje donacija u visini od 10 % od doniranog iznosa (na primjer donirani iznos od 100,00 kuna jednako 10 bodova), ako je donirani iznos novčani, a ako se radi o drugim vrstama donacija tada Upravni odbor Udruge procjenjuje vrijednost donacije i visinu bodova za člana koji je realizaciju donacije osigurao.
10. Za sve druge vrste rada ( npr. Izrada kaveza ,utovar kaveza i sl. ) za koji se potreba tijekom godine ukaže, sa 5 bodova po satu rada.
11. Za objavljeni članak koji promovira Društvo u javnim glasilima sa 10 bodova po članku.
12. Za promoviranje Društva na radiju i televiziji sa 30 bodova po prilogu.
13. Za svaki drugi evidentirani rad u skladu sa odlukom Upravnog odbora Udruge.

Članak 8.

Član Udruge koji je ostvario bodove radom u Udruzi, a koje je potvrdio Upravni odbor Udruge i koji su uredno upisani u za to ustrojene evidencije koje vodi blagajnik Udruge, može pod određenim uvjetima iste bodove zamijeniti („kompenzirati“) za novčana potraživanja koja Udruga ima spram pojedinog člana koji je bodove zaslužio i to u najvišem iznosu od 150 bodova .

Članak 9.

Bodovi se mogu zamijeniti samo u svrhu podmirenja troškova kaveznine i kataloga izložbe na kojoj sudjeluje član osobno. Bodovi se ne mogu koristiti za podmirenje troškova kaveznine i kataloga izložbe koju organizira naša udruga i ni u kojem slučaju se ne mogu zamijeniti za isplatu gotovine.

Članak 10.

Zasluženi bodovi članova se obračunavaju u pravilu do godišnje Skupštine udruge .
Svaki član Udruge pod istim uvjetima može zamijeniti zaslužene bodove za novčani iznos u svrhu podmirenja troškova kaveznine i kataloga u maksimalnom iznosu od 150 kn godišnje.

Članak 11.

Funkcija predsjednika Udruge nosi 100 bodova godišnje.
Tajnika i blagajnika 50 bodova godišnje .
Člana upravnog odbora i ekonoma 25 bodova godišnje .

Ovi bodovi se dodaju na maksimalni iznos bodova i stimulacija su za utrošeno vrijeme i rad članova Upravnog Odbora.

Članak 12.

 

Počasni članovi  Udruge nisu dužni odraditi obaveznih 8 sati na poslovima koje odredi Udruga a u skupljanju bodova mogu sudjelovati po vlastitom nahođenju te bodove mogu koristiti kao i ostali članovi Društva.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Dan donošenja je datum održavanja Skupštine Udruge na kojoj je isti usvojen.
Pravilnik je usvojen ako je za isti glasovala većina članova Udruge nazočnih na Skupštini Udruge.

Članak 14.

Za tumačenje ovoga pravilnika nadležan je Upravni odbor Udruge.O eventualnoj žalbi odlučuje također Upravni odbor ali je svoju odluku dužan podnijeti Skupštini na prvom idućem zasjedanju i tek tada je odluka konačna.

Osijek, 07.03. 2015. godine

 

Predsjednik Udruge:

Srećko Popović

  • ADRESA:

    Županijska 30

    HR 31000 Osijek

    Hrvatska

  • OIB: 47112286141

  • E-mail: info@ptice-osijek.com