S  T  A  T  U  T

 

 

 

 

 

 

 

„DRUŠTVA ZA ZAŠTITU I UZGOJ      PTICA PJEVICA OSIJEK“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14),  Skupština Društva za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek  na sjednici održanoj dana  29.03.2015. god. donijela je

 

 

 

 

S   T   A   T   U   T

 

 

DRUŠTVA ZA ZAŠTITU I UZGOJ PTICA PJEVICA OSIJEK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

        Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu,  zastupanju,izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

        Udruzi je naziv: „Društvo za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek“.

Sjedište udruge je u Osijeku.

Članak 3.

        Udruga je osnovana odlukom Osnivačke skupštine od 1975. godine.

Članak 4.

        Društvo za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek je neprofitna pravna osoba, koja pravu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 5.

Pečat.

        Pečat Udruge je kružnog oblika, promjera  3 (tri) cm na kojem je označen naziv:“Društvo za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek“, sa amblemom ptica koje se uzgajaju pod okriljem Udruge – kanarinac i papiga.

Članak 6.

        Udruga je samostalna i dobrovoljna.

        Udružujući slobodno svoj rad na dobrovoljnoj osnovi, članovi Udruge trajno organiziraju i proširuju svoju djelatnost  zadovoljavajući svoje pojedinačne, zajedničke i opće društvene interese.

        Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik udruge koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora. Predsjednik može ovlastiti pisanom punomoći i druge osobe za predstavljanje Udruge.

Članak 7.

        Udruga je povezivanje građana, koja udružuje uzgajivače ptica pjevica u Osijeku i užoj okolini na amaterskoj osnovi pod uvjetima određenim ovim Statutom.

Udruzi mogu pristupiti uzgajivači koji se bave uzgojem ptica pjevica, kanarinaca, papiga, egzota kao i oni koji rade na zaštiti ptica u prirodi i čovjekove okoline.

Članak 8.

        Udruga je članica Hrvatskog ornitološkog saveza a njezino organizaciono područje djelovanja je Osječko-baranjska županija.

        Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice i međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi skupština.

Članak 9.

        Udruga ima svojstvo pravne osobe i samostalna je u ostvarivanju svojih ciljeva, zadataka, obaveza i prava, a koja su utvrđena ovim Statutom i drugim zakonskim aktima.

Članak 10.

        Udruga obavlja poslove na ostvarivanju prava i dužnosti utvrđenih ovim Statutom i odlukama donijetim na osnovu Statuta.

Rad udruge je javan.

        Organi Udruge o svom radu i svojim odlukama izvješćuju članstvo i javnost putem svoje skupštine i drugih svojih skupova.

        Skupština Udruge i njezini organi javno raspravljaju i donose odluke o izvorima prihoda, raspodjeli sredstava i financijskom poslovanju Udruge.

        Organi Udruge su dužni nadležnim institucijama vlasti omogućiti uvid u financijsko poslovanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 11.

Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge jesu:

-         zaštita okoliša

Ciljevi Udruge su:

-         okupljanje ljubitelja i uzgajatelja ptica pjevica,

-         upućivanje članova u suvremeni uzgoj ptica,

-         unapređivanje i razvijanje natjecateljskog, rekreativnog, naučno-istraživačkog i drugog djelovanja, iz oblasti uzgoja i zaštite, ishrane, preventive i genetike,

-         usmjeravanje rada među članovima na razvijanju međuljudskih demokratskih odnosa i surađivanje sa istim i srodnim udrugama i udruženjima te višim institucijama.,

-         zaštita ptica u prirodi,

-         očuvanje čovjekove okoline

Članak 12.

Djelatnosti Udruge jesu:

-         upućivanje članstva u suvremenom uzgoju, smještaju i pravilnoj pripremi hrane, o                                                                                           kontroliranju produktivnosti pojedinih vrsta ptica,

-         organiziranje izložbe te zamjena pojedinih ptica radi obnavljanja krvi,

-         organizirati natjecanje između članova i udruga u cilju podizanja natjecateljskog duha i kvalitete rada,

-         poduzimanje svih mjera koje će utjecati na unapređivanje uzgoja ptica pjevica,

-         prstenovanje i prehrana ptica u prirodi,

-         organiziranje i izlaganje na smotrama u zemlji i inozemstvu,

-         organiziranje stručnih predavanja o uzgoju, njegovanju, bolestima i liječenju  ptica,

-         organiziranje nabavke hrane i stručne literature,

-         organiziranje nabavke lijekova i zaštitnih sredstava za njegu i liječenje ptica

III. ORGANI UDRUGE

Članak 13.

        Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno putem Skupštine i posredno putem Upravnog odbora i drugih organa kojima povjeravaju određene funkcije upravljanja, kako je određeno ovim Statutom.

Organi Udruge jesu:

a)  Skupština

b)  Upravni odbor (UO)

c)  Predsjednik

d)  Likvidator udruge

e)  Tajnik

f)    Blagajnik

g)  Ekonom

h)  Sud časti

Članak 14.

SKUPŠTINA

        Skupština je najviši organ upravljanja koju čine svi članovi Udruge.

Članak 15.

        Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Članak 16.

        Redovna skupština se održava svake godine i to najkasnije do 31.ožujka, a izvanredna po potrebi. Izborna skupština se održava svake dvije godine.

        Redovnu, izvanrednu i izbornu skupštinu saziva predsjednik Upravnog odbora.

Članak 17.

        Izvanrednu skupštinu saziva predsjednik Upravnog odbora kada to zatraži više od polovine članova Upravnog odbora.

Izvanrednu skupštinu može sazvati i jedna trećina članova Udruge. Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana. U slučaju isteka mandata tijelima ovlaštenim za sazivanje skupštine, istu mogu sazvati tijela iz prethodnog mandata.

Članak 18.

        Skupština Udruge ima sljedeći djelokrug rada i nadležnosti:

a) Donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti te druge opće akte Udruge,

b) Donosi program rada, financijski plan i završni račun,

c) Utvrđuje program rada i razvoj Udruge,

d) Daje smjernice za rad Upravnom odboru Udruge,

e) Odlučuje o visini upisnine i članarine koju plaćaju članovi Udruge,

f) Bira delegate u Hrvatski Ornitološki Savez,

g) Bira i saziva Upravni odbor, Sud časti, predsjednika, tajnika, blagajnika

h) Razmatra i odlučuje o izvještajima Upravnog odbora i Suda časti,

i) Rješava zamolbe i žalbe upućene Skupštini,

j) Daje razrješnice svojim organima,

k) Obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost ovim Statutom ili drugim općim aktima,

l) Donosi odluke o prestanku rada Udruge

lj)Odlučuje o žalbama u drugom stupnju

m)Odlučuje o statusnim promjenama

n)Bira i razrješava likvidatora

nj)Odlučuje o udruživanju u saveze

        Zamolbe, žalbe i prijedlozi koji se upućuju na razmatranje Skupštini moraju se dati u pismenom obliku, najmanje trideset dana prije početka održavanja Skupštine.

Članak 19.

        Skupština donosi punovažne odluke ako je nazočno više od polovine članova Udruge.

        Skupština odlučuje većinom nazočnih članova Udruge.

         Ako nije nazočno više od polovine članova Udruge, početak rada Skupštine pomiče se pola sata. Nakon pola sata Skupština započinje s radom i donosi pravovaljane odluke, ako je nazočno više od jedne trećine članova Udruge.

Ako ni nakon pola sata nije nazočno više od jedne trećine članova Udruge, Skupština se raspušta i ponovno saziva najranije za 15 dana, a najkasnije za 30 dana.

Članak 20.

Zaključci i odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova Udruge. Glasovanje je javno, a glasuje se dizanjem jedne ruke.

Na zahtjev većine nazočnih članova Udruge glasovanje može biti tajno tako da se podijele listići na kojima je pečat Kluba, svaki prisutni aktivni član piše samo ZA ili PROTIV. Važeći listići su samo oni s pečatom kluba i napisanim tekstom ZA ili PROTIV, bez bilo kakvih drugih znakova ili teksta.

Članak 21.

        Odluke Skupštine su obvezujuće za sve postojeće organe i članove Udruge.

Članak 22.

        Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mogu podnijeti najmanje jedna trećina članova iz sastava Skupštine.

        Prijedlozi se moraju dati u pismenom obliku, najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine.

        Svi prijedlozi upućeni Skupštini, moraju se dati na razmatranje članstvu Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

        Upravni odbor broji pet članova, a po potrebi se može povećati broj članova.

        Upravni odbor bira Skupština Udruge.

        Članovi Upravnog odbora su:

        Predsjednik,tajnik, blagajnik i dva člana udruge.

        Predsjednik udruge, tajnik i blagajnik su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Članak 24.

        Mandat članova upravnog odbora traje 2 (dvije) godine.

        Članove Upravnog odbora može se birati više puta.

        U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, sjednicom predsjedava tajnik ili jedan od članova Upravnog odbora.

 

 

 

Članak 25.

        Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik.

        Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruge.

        Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput mjesečno, tj. u pravilu bi trebalo svakog mjeseca održati jednu sjednicu Upravnog odbora.

 

Članak 26.

Upravni odbor Udruge obavlja sljedeće poslove:

-         predlaže Skupštini programe rada, financijskog plana i završnog računa Udruge, te izmjene i dopune Statuta i drugih akata, koje donosi Skupština,

-         daje obvezna tumačenja Statuta i drugih općih akata,

-         podnosi Skupštini izvješće o svom radu i radu svojih organa,

-         odlučuje o izvješću svojih organa,

-         donosi propozicije o izložbama i natjecanjima,

-         odlučuje o primitku novih članova u Udrugu,

-         izvršava financijski plan Udruge,

-         donosi rješenja o žalbama pojedinih članova,

-         odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava utvrđenih Statutom,

-         odlučuje o pokretanju disciplinskog postupka zbog povrede statutarne dužnosti članova Udruge,

-         izriče disciplinske mjere u II. Stupnju,

-         rješava o sporovima između članova Udruge,

-         izvršava odluke Skupštine u skladu sa zakonskom regulativom i Statutom Hrvatskog ornitološkog saveza,

-         obavlja i sve druge poslove za koje ga ovlasti Skupština Udruge,

-         vodi matičnu evidenciju članova,

-         podnosi izvješće o radu Skupštine,

-         osigurava suradnju Udruge sa drugim društvenim organizacijama, institucijama vlasti i organizacijama za zaštitu ptica i čovjekovog okoliša,

-         bira i opoziva ekonoma

 

Članak 27.

        Upravni odbor daje prijedlog Skupštini za pohvaljivanje i nagrađivanje članova za svjesno zalaganje, za postignute uspjehe kao i za pomoć Udruzi u provođenju zadataka od interesa za napredak i prosperitet zaštite i uzgoja ptica na području Udruge.

 

Članak 28.

        Upravni odbor može po potrebi, a radi izvršenja određenih stručnih zadataka, angažirati vanjske suradnike i stručnjake, a njihov rad honorirati u skladu s postojećim zakonskim propisima.

 

Članak 29.

        Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 30.

Član Upravnog odbora koji se prihvatio rada u Upravnom odboru, dužan je raditi u interesu Udruge.

Članak 31.

        Svoj opravdani nedolazak na sastanak Upravnog odbora, dužan je najaviti na vrijeme. Neopravdani nedolazak na sastanke uzastopno tri puta ili ukupno sedam puta u godini razlog je za pokretanje disciplinskog postupka, koji pokreće Upravni odbor pismenim prijedlogom disciplinskoj komisiji.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 32.

        Predsjednika bira Skupština Udruge na mandat od 2 (dvije) godine.

        Predsjednik rukovodi radom Upravnog odbora, zastupa i predstavlja Udrugu u odnosu sa trećim licima, ovlašten je potpisnik za financijsko i materijalno poslovanje, te ostale ovlasti navedene u zakonu.

        Za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

        U svim zaduženjima i pravima zamjenjuje ga tajnik, osim ovlasti za zastupanje.

TAJNIK

 

Članak 33.

        Tajnika bira Skupština na mandat od 2 (dvije) godine.

        Vodi administrativno-tehničke poslove Udruge i Upravnog odbora.

        Brine se o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine i vodi sve knjige i administrativne poslove.

        Tajnik priprema materijale za sjednice upravnog odbora, vodi evidenciju članova Udruge i rješava tekuću poštu. Stara se o pravovremenom izvršenju svih rješenja.

        Vodi zbirku propisa, arhivu Udruge i knjigu evidencija (Knjiga zapisnika Udruge-Skupštine-Urudžbeni zapisnik, popis članova Udruge i dr.).

        Zajedno sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora priprema materijal za Skupštinu Udruge.

        Za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

BLAGAJNIK

 

Članak 34.

        Imenuje ga Skupština na mandat od 2 (dvije) godine.

        Vodi financijsko-materijalno poslovanje Udruge.

        Odgovorni je rukovalac po prometu na žiro-računu Udruge kod Zavoda za platni promet.

        Vodi sve blagajničke i financijske knjige propisane Zakonom. Čuva vrijednosne papire i sve ugovore vezane za financijsko materijalno poslovanje Udruge.

        Blagajnik sastavlja prednacrt financijskog plana prihoda i rashoda i brine se za njihovo izvršenje nakon usvajanja od strane Skupštine.

        Pravodobno ubire članarinu i pomaže u sastavljanju završnog računa.

        Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini Udruge, a za povjerena mu novčana sredstva odgovoran je moralno i materijalno pred Zakonom.

EKONOM

 

Članak 35.

        Imenuje ga Upravni odbor na 2 (dvije) godine.

Vodi brigu o inventaru i imovini Udruge, čuva ga i održava.

Osigurava pravodobnu raspodjelu i izdavanje opreme, hrane, lijekova, literature i ostalih pomagala članovima Udruge na način utvrđen ovim Statutom ili odlukom organa Udruge.

Ekonom može biti biran više puta.

LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 36.

Likvidatora udruge bira i razrješava  Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge.Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

-      utvrditi stanje na poslovnom računu udruge

-      utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja

-      utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja

-      u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi

-      u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

SUD ČASTI

 

Članak 37.

        Radi povrede statutarnih obveza Skupština bira predsjednika i dva člana Suda časti iz redova članstva Udruge koji se biraju neposredno na skupštini. Mandat članovima traje 2 godine.

Članak 38.

                Sud časti:

-sud časti pokreće postupak protiv svakog člana Udruge koji ne ispunjava svoje članske obveze, koji narušava ugled Udruge ili ugled drugog člana Udruge u zemlji i inozemstvu;

-donosi odluku o brisanju iz članstva nekog od članova Udruge;

-rješava sporne odnose među članovima Udruge na zahtjev pojedinog člana Udruge ili nekog tijela upravljanja Udruge;

-odlučuje o prijavama protiv članova Udruge koje upute treće osobe ili državna tijela ili organizacije u Republici Hrvatskoj;

-razrješava etičke sukobe i ponašanje članova Udruge među sobom ili prema drugima izvan Udruge.

Članak 39.

        Sud časti odluke donosi u pismenoj formi a tome mu pomaže Tajnik Udruge koji vodi zapisnik i izrađuje pismenu formu odluke.

Sud časti može izreći:

-opomenu članu Udruge,

-obavezno mišljenje članovima u sučeljenim situacijama,

-preporuku u pismenoj formi,

-odluku o isključenju iz članstva.

Prije donošenja odluke Sud časti može pozvati strane u postupku da se pismeno ili usmeno izjasne o prijedlogu za pokretanje postupka te može saslušati i druge osobe u cilju utvrđivanja bitnih činjenica.

Na odluke Suda časti dopuštena je žalba u roku od 15 dana a o žalbi rješava upravni odbor Udruge.

Ukoliko upravni odbor Udruge prihvati isključenje iz članstva i potvrdi odluku Suda časti o isključenju iz članstva, može se uložiti izvanredni priziv koji se podnosi Skupštini koja o tome odlučuje na prvoj sjednici a članovima se mora dostaviti pisani materijal u prilogu poziva.

U periodu od odluke Upravnog odbora po žalbi o isključenju do odluke Skupštine po izvanrednom prizivu članu prestaju prava u Udruzi.

Odluka drugostupanjskog organa je konačna i izvršna.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 40.

        Građani dobrovoljno stupaju u Udrugu tj. u članstvo i po svojoj volji prestaju u njemu raditi.

        Stupanjem u članstvo Udruge građanin postaje njegovim ravnopravnim članom i preuzima dužnosti i obveze, te stječe sva prava po osnovi članstva.

        Protiv volje svog člana Udruga može odlučiti o prestanku njegovog članstva u Udruzi samo onda ako ustanovi, suglasno odredbama ovog Statuta, da nema uvjeta za njegov rad u Udruzi.

        Prestankom članstva, odnosno isključenjem iz Udruge članu prestaju dužnosti i prava koja je stekao na osnovu članstva u ovoj dobrovoljnoj Udruzi.

        Stvarajući materijalne, društvene i humane uvjete rada, a u skladu sa organizacijom rada, Udruga osigurava svakom članu sudjelovanje u procesu rada Udruge, prema njegovoj osobnoj sposobnosti i sklonosti, te time omogućava razvitak i unapređivanje Udruge.

Popis članova vodi tajnik elektronički ili na drugi prikladan način  i obvezno sadrži slijedeće podatke:

- ime i prezime člana, adresa stanovanja,OIB,datum pristupanja i datum prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je javno dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 41

        Članovi Udruge moraju biti redovito upoznati s radom organa upravljanja, a izvršenjem planova i poslovanjem, kao i s materijalnim i financijskim stanjem i to na način kako je određeno ovim Statutom.

Članak 42

Članovi Udruge mogu biti:

a)  Redovni

b)  Počasni

Članom udruge može postati svaki građanin naše zemlje koji ima državljanstvo Republike Hrvatske, koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji je voljan baviti se uzgojem ptica i zaštitom čovjekovog okoliša.

Ad.-a) redovni članovi jesu oni koji se bave uzgojem i rade aktivno u Udruzi.

Ad.-b) Počasni član udruge je član koji je navršio 65 godina života, ako isti u trenutku dodjele ima 20 godina neprekidnog članstva u Udruzi.

        Članom Udruge se postaje nakon što upravni odbor prihvati zamolbu i utvrdi da su ispunjeni uvjeti predviđeni ovim Statutom za primitak u članstvo i o tome izda odgovarajući dokument.

 

Članak 43

        O visini upisnine i članarine koju plaćaju članovi Udruge odlučuje Skupština.

Članak 44

Uvjeti za prijem u članstvo Udruge su:

- podnijeta pristupnica ili zamolba za učlanjenje,

- uplata propisane upisnine i članarine za tekuću godinu.

Članak 45

        Dan primitka u članstvo je dan kada je donijeta odluka Upravnog odbora o primitku.

        Udruga je dužna svakom novom članu izdati iskaznicu članstva i upoznati ga sa Statutom i pravilnicima Udruge.

Članak 46

        Članovi Udruge su jednaki u pravima i dužnostima. Imaju pravo da budu birani i da biraju članove Skupštine i ostale organe odgovorne za rad Udruge. Ta prava i dužnosti su neotuđivi.

Prava i dužnosti članova Udruge jesu:

-         pravo stupanja u Udrugu, koje treba biti javno,

-         pravo na rad u Udruzi i sloboda rada: svakom članu pod jednakim uvjetima je dostupno svako mjesto u Udruzi, a kada na njega bude izabran dužan je raditi najviše koliko može prema svojim sposobnostima,

-         pravo da neposredno odlučuju na sjednicama organa Udruge i putem Skupštine, a za svoj rad odgovara Udruzi,

-         pravo predlaganja za sazivanje sastanaka članova Udruge i davanje inicijative za provođenje i društvenog nadzora.

-         da organiziraju izlete na izložbe i sajmove,

-         da poduzimaju mjere koje će utjecati na unapređivanje i uzgoj ptica,

-         da uspostavljaju i održavaju veze i suradnju sa istim i sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

-         da vode stalnu brigu za očuvanje etike uzgajivača,

-         da imaju pravo pristupa u društvene prostorije,

-         da sudjeluju u svim akcijama i priredbama Udruge,

-         da sudjeluju u radu Skupštine Udruge i njenih organa,

-         da podnosi prijedloge, molbe i žalbe,

-         da sudjeluje u određivanju zadataka Udruge i utvrđivanju smjernica za rad Udruge na unapređivanju uzgoja i zaštitu ptica,

-         da sudjeluje u stvaranju sredstava potrebnih za rad Udruge,

-         da sudjeluju na izložbama, sajmovima i natjecanjima, kako u zemlji tako i u inozemstvu,

-         da redovno plaćaju članarinu za svaku tekuću godinu,

-         da se snabdijevaju preko Udruge sa zvaničnim prstenjem Hrvatskog Saveza za zaštitu i uzgoj ptica pjevica,

-         da koriste usluge i poslovanje Udruge u granicama ovog Statuta i odluka Upravnog odbora i Skupštine.

Članak 47

Članstvo u Udruzi prestaje:

-         kada nadležne institucije vlasti donesu rješenje o raspuštanju Udruge,

-         kada Udruga prestane djelovati,

-         kada ga Udruga isključi iz članstva radi neispunjavanja obveza prema Udruzi, ili ako se ne pridržava odredaba Statuta i pravilnika donijetih na osnovu Statuta,

-         ako narušava ugled Udruge u zemlji i inozemstvu, šireći neistinite podatke, te na bilo koji način radi protiv Udruge,

-         kada dobrovoljno istupi iz Udruge,

-         smrću člana.

 

 

V. NADZOR

 

Članak 48

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

              VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

                                        Članak 49

 

Imovinu Udruge čine:

-      novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,

-      novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

-      pokretne stvari i nekretnine,

-      druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

 

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 50

 

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VIII . ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 51

 

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

 

 

 

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

               

                                       Članak 52

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

        

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 53

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine  kada za to glasuje 90% članova Udruge, s tim da Udruga ne može prestati djelovati sve dok ima najmanje deset (10) zainteresiranih članova Udruge,ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 U slučaju prestanka Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve.Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 54

 

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština 2/3 većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 55

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut od 29.04.2002. godine

Ovaj izmijenjeni i dopunjeni Statut usvojen je i proglašen na Skupštini Društva za zaštitu i uzgoj ptica pjevica Osijek dana 29.03.2015. godine, stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u registar udruga.

PREDSJEDNIK UDRUGE:

                                                                  Srećko Popović